Regulamin Konkursu Wielkanocnego - Palarnia Kawy Lafaye
1171
page-template-default,page,page-id-1171,bridge-core-2.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Regulamin Konkursu Wielkanocnego

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Wielkanocny”.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Lafaye Sp. z o.o. (NIP 5542969378, REGON 380909606, ul. K. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, Polska) zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Facebookowym Lafaye https://www.facebook.com/lafayepalarniakawy. Zasadą konkursu jest realizacja zadania
  konkursowego w postaci dodania komentarza z własnym zdjęciem w scenerii wielkanocnej połączonej z tematyką kawową.
 4. Konkurs trwa od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r. do godz. 20:00 czasu polskiego. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się̨ 29.03.2021 r. na fanpage‘u Lafaye.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się̨ z niniejszym regulaminem („Regulamin konkursu”) i akceptacją jego treści.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którą należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mailowy biuro@lafaye.pl
  b) w przypadku gdy Zwycięzca Konkursu jest osobą niepełnoletnią i nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt.
  b) Uczestnik udostępnia w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Lafaye wykonane przez siebie zdjęcie w scenerii wielkanocnej połączone z tematyką kawową.
 3. Z chwilą doręczenia zdjęcia (pracy konkursowej) i dodania go pod postem konkursowym, Organizator nabywa własność do zdjęcia zgłoszonego przez Uczestnika na konkurs.
 4. Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie na okres dwudziestu lat do prac konkursowych (zdjęć w scenerii wielkanocnej połączonej z tematyką kawową).
 5. O zwycięzcy decyduje komisja konkursowa Lafaye.
§ 3 NAGRODY
 1. Nagrodą w konkursie jest roczny zapas kawy – 12 kaw o gramaturze 1000 g:
  1. Vietnam 1000g
  2. Brazilian Santos 1000g
  3. Colombia Excelso 1000g
  4. Gwatemala 1000g
  5. India Plantation 1000g
  6. Kenya 1000g
  7. Rwanda Bourbon 1000g
  8. Ethiopia 1000g
  9. Morning coffee 1000g
  10. Royal Coffee 1000g
  11. Kawa Bydgoska 1000g
  12. Coffee Fusion 1000g
 2. Zdobywcą nagrody w postaci rocznego zapasu kawy w Konkursie zostanie Uczestnik, który zostanie wybrany przez komisję konkursową Lafaye.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej bezpośrednio na fanpage’u Facebookowym Organizatora – Lafaye.
 5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 6. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez LAFAYE Sp. z o.o.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi, lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage’u Lafaye https://www.facebook.com/lafayepalarniakawy.