Regulamin Konkursu Walentynkowego - Palarnia Kawy Lafaye
1171
page-template-default,page,page-id-1171,bridge-core-2.0.5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Regulamin Konkursu Walentynkowego

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Walentynkowy”.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Lafaye Sp. z o.o. (NIP 5542969378, REGON 380909606, ul. K. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, Polska) zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Facebookowym Lafaye https://www.facebook.com/lafayepalarniakawy. Zasadą konkursu jest realizacja zadania konkursowego w postaci dodania komentarza z wymyśloną przez siebie nazwą kawy pod postem konkursowym na podanym profilu.
 4. Konkurs trwa od 05.02.2021 r. do 08.02.2021 r. do godz. 9:00 czasu polskiego. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 08.02.2020 r. na fanpage’u Lafaye.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin konkursu”) i akceptacją jego treści.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którą należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mailowy biuro@lafaye.pl
  b) w przypadku gdy Zwycięzca Konkursu jest osobą niepełnoletnią i nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt.
  b) Uczestnik udostępnia w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Lafaye wymyśloną przez siebie nazwę kawy.
 3. Z chwilą doręczenia nazwy kawy (pracy konkursowej) i dodania jej pod postem konkursowym, Organizator nabywa własność do nazwy kawy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs.
 4. Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie na okres dwudziestu lat do prac konkursowych (nazw kawy).
 5. W przypadku remisu lub trudności we wskazaniu zwycięzcy po polubieniach – o zwycięzcy decyduje komisja konkursowa Lafaye.
§ 3 NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie są dwie kawy przygotowane na wyspie kawowej Lafaye w Focus Bydgoszcz.
 2. Zdobywcą nagrody w postaci dwóch kaw przygotowanych na wyspie kawowej Lafaye w Focus Bydgoszcz w Konkursie zostanie Uczestnik, który pod postem konkursowym zdobędzie największą ilość polubień komentarza – wymyślonej nazwy kawy.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej bezpośrednio na fanpage’u Facebookowym Organizatora – Lafaye.
 5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 6. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez LAFAYE Sp. z o.o.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi, lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage’u Lafaye https://www.facebook.com/lafayepalarniakawy.